ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κάνουμε την υποβολή εκθέσεων σε μορφή XBRL απλή

Μια ασφαλής, cloud λύση για XBRL συμμόρφωση. Διαλέξτε την επιθυμητή μορφή και το βαθμό υποστήριξης για το report σας, χωρίς να συμβιβαστείτε στην ποιότητα της τελικής σας έκθεσης. Μέσω της πλατφόρμας της ParsePort μπορείτε να μετατρέψετε, να ελέγξετε και να επικυρώσετε κάθε xHTML, XBRL ή ESEF report πάντα με τη χρήση των τελευταίων ταξινομιών.

Ελάχιστη επιρροή της ροής εργασίας σας

Οι διαδικασίες μας σχεδιάστηκαν, έτσι ώστε να είναι εύκολες και αποτελεσματικές, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας σας.

Αυτόματη ενημέρωση της ταξινομίας και re-mapping των λογαριασμών

Κάνουμε για σας τη σύνθετη διαδικασία του mapping και του tagging για την έκθεση σας!

Cloud-based υπηρεσία

Αποκτάτε ευελιξία αποφεύγοντας κουραστικές ενέργειες, όπως είναι η εγκατάσταση τοπικού λογισμικού και δεν ανησυχείτε για τις ενημερώσεις ή τη συντήρηση διακομιστών.

Λογισμικό ελέγχου και μετατροπής με πιστοποίηση XBRL

Το εργαλείο μας, Inspector, έχει πιστοποιηθεί ως λογισμικό για μετατροπές και επικυρώσεις από την XBRL International.

Μία πλατφόρμα, πολλαπλές λύσεις

Ρυθμιστικές λύσεις γνωστοποίησης ESEF, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, σε ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ESEF κατά την υποβολή των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων.

Η μορφή έχει εξουσιοδοτηθεί από την ESMA, ως μέρος της Οδηγίας για τη Διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι οι εκδότες υποχρεούνται να συντάσσουν την ετήσια οικονομική τους έκθεση σε iXBRL, κάτι που την καθιστά αναγνώσιμη, τόσο από τον άνθρωπο, όσο και από τις μηχανές.

Μετατρέψτε σε ESEF

Μετατρέψτε και επιθεωρήστε την οικονομική σας έκθεση σε iXBRL, χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη ταξινομία ESEF.

 • Το mapping και το tagging πραγματοποιούνται από ειδικούς τεχνικούς και πάντα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές
 • Πρόσβαση στην πιο πρόσφατη ταξινομία ESEF
 • Πάντα υπάρχει περιθώριο αλλαγών τελευταίας στιγμής
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση XBRL

Επιθεωρήστε οποιοδήποτε αρχείο ESEF

Δείτε και επικυρώστε την τεχνική πτυχή του iXBRL αρχείου σας, χρησιμοποιώντας το all-in-one εργαλείο επικύρωσης.

 • Γρήγορος και εύκολος εντοπισμός σφαλμάτων και προειδοποιήσεων
 • Συγκρίνετε διαφορετικές εκδοχές των ESEF αρχείων σας
 • Επιθεώρηση των validation reports, της fact list και των linkbases

Κανονιστική συμμόρφωση για οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις τοπικές GAAP

Οι Τοπικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), στον πυρήνα τους, είναι ένα σύνολο λογιστικών κανόνων, προτύπων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες σε διαφορετικές χώρες, όταν συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις.

Μετατρέψτε τα αρχεία σας σε XBRL χρησιμοποιώντας τις τοπικές GAAP

Χρησιμοποιήστε τις τοπικές GAAP για να μετατρέψετε και να ελέγξετε τις  χρηματοοικονομικές σας πληροφορίες σε XBRL μορφή.

 • Mapping και tagging από ειδικούς με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών του κλάδου
 • Οι αναθεωρήσεις της τελευταίας στιγμής είναι πάντα δυνατές
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία XBRL
 • Πρόσβαση σε μια σειρά από τοπικές Ταξινομίες GAAP – DK GAAP, NL GAAP

Επιθεωρήστε αρχεία XBRL έναντι των τοπικών ταξινομιών GAAP

Ελέγξτε και επικυρώστε το τεχνικό μέρος XBRL αρχείων.

 • Εντοπίστε, γρήγορα και εύκολα, τα πιθανά σφάλματα τα οποία θα αποκλείσουν το XBRL αρχείο από την υποβολή στις επίσημες αρχές
 • Συγκρίνετε διαφορετικές εκδόσεις αρχείων XBRL για να εντοπίσετε τις αλλαγές
 • Εξετάστε validation reports, fact lists και link databases

Δημιουργία ΕΑΤ/EBA XBRL εκθέσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας

XBRL reporting για τραπεζικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην τραπεζική αγορά της ΕΕ και απαιτείται να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ/EBA).

Μετατρέψτε σε XBRL χρησιμοποιώντας EBA standards

Χρησιμοποιήστε τα CRD IV standards για να προετοιμάσετε και να ελέγξετε τα οικονομικά σας δεδομένα σε μορφή XBRL.

 • Πρόσβαση σε excel templates με προκαθορισμένη μορφή για όλες τις περιπτώσεις EBA
 • Το mapping και το tagging γίνεται από τους ειδικούς μας, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση XBRL

Δημιουργία EIOPA XBRL εκθέσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ο κανονισμός ρύθμισης κεφαλαίου βάσει κινδύνου, Solvency II, της EIOPA, απαιτεί από τους ασφαλιστές να καταγράφουν και να δημοσιεύουν πληροφορίες για την προώθηση του ανοίγματος των αγορών και της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Μετατρέψτε σε XBRL χρησιμοποιώντας EIOPA standars

Προετοιμάστε και επικυρώστε τα οικονομικά σας δεδομένα σε μορφή XBRL, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού Solvency II

 • Το mapping και το tagging, γίνεται από τους ειδικούς μας, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές
 • ‘Εχετε πρόσβαση σε excel templates, με προκαθορισμένη μορφή για όλες τις περιπτώσεις EIOPA
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση XBRL

Δημιουργία xHTML εκθέσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ απαιτούν από τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, με μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, να χρησιμοποιούν xHTML format κατά την υποβολή των μη ενοποιημένων λογαριασμών στις επίσημες αρχές.

Μετατρέψτε σε xHTML

Μετατρέψτε και επιθεωρήστε τους μη ενοποιημένους λογαριασμούς σας σε xHTML.

 • Γρήγορη και εύκολη διαδικασία
 • Χωρίς επιπτώσεις στη ροή εργασίας σας
 • Δυνατότητα για αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Επιθεωρήστε ένα xHTML αρχείο

Τεχνικός έλεγχος και επικύρωση του xHTML αρχείου

 • Έλεγχος του οπτικού μέρους της έκθεσης
 • Επικύρωση xHTML σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα

Ξεκινήστε το ESG ταξίδι σας μαζί μας!

Γίνετε οι πρώτοι που θα υποβάλετε δεδομένα βιωσιμότητας σε μορφή ESG, χρησιμοποιώντας CSRD standards και παραμείνετε σε συμμόρφωση με τα πρότυπα βιωσιμότητας της ΕΕ. Με το ESG Reporting, παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επενδυτές μια εικόνα των στόχων, των επιτευγμάτων και του αντίκτυπου που έχει η επιχείρησή σας στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.
Sign up to convert to ESG format with ParsePort’s XBRL Converter

Ενδιαφέρεστε για πολλαπλές ταξινομίες;

Γιατί να επιλέξετε την ParsePort

Το λογισμικό μας αποτελεί μια cloud πλατφόρμα με εργαλεία μετατροπής και επικύρωσης, βασισμένα σε τεχνολογία αιχμής XBRL. Εγγυόμαστε λειτουργική υποστήριξη 24/7 και ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αφού τα δεδομένα δεν αποθηκευονται!

Η πλατφόρμα μας έχει σχεδιαστεί, ώστε να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σας και να έχει ελάχιστο αντίκτυπο στη ροή εργασίας σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις διαδικασίες και τα εργαλεία που έχετε ήδη, αφήνοντας εμάς να φροντίσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Το λογισμικό μας υποστηρίζει τη μετατροπή και την επικύρωση εκθέσεων xHTML, XBRL και iXBRL με τη χρήση ESEF, CRD IV, Solvency II, IFRS και τοπικών ταξινομιών GAAP. Είτε μετατρέπετε, είτε επικυρώνετε, είτε ελέγχετε XBRL reports, εμείς έχουμε τη σωστή λύση για εσάς.

Από το 2011, έχουμε βοηθήσει πάνω από 50,000+ εταιρείες και έχουμε προετοιμάσει χιλιάδες εκθέσεις xHTML και XBRL. Οι πελάτες μας ποικίλουν σε μέγεθος και προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους σε όλη την Ευρώπη.

χρόνια εμπειρίας στο XBRL reporting
0 +
πελάτες από όλη την Ευρώπη
0 +
ειδικοί
0 +
εθνικότητες
0 +

Τι είναι το ESEF reporting; ESEF regulation στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ESMA, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων εταιρειών της κύριας αγοράς στη Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλλονται σε ESEF format (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο) από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ο ESEF Regulation παρέχει διαφανείς και τυποποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες στους επενδυτές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εξηγώντας το ESEF format

Μια ετήσια οικονομική έκθεση σε ESEF format, είναι μία έκθεση σε iXBRL format που περιέχει το xHTML report μαζί με ένα πακέτο ταξινομίας, που καθορίζει τις τεχνικές πληροφορίες, σχετικά με τις μαθηματικές σχέσεις και τις επεκτάσεις. Στις ενοποιημένες εκθέσεις γίνεται tagging με τεχνολογία iXBRL.

Για το tagging και το mapping των οικονομικών δεδομένων των ετήσιων εκθέσεων, γίνεται χρήση της τελευταίας ESEF ταξινομίας του 2021, η οποία βασίζεται στην IFRS taxonomy του 2021.

Μετατροπή σε xHTML με την ParsePort - PDF to XHTML

Για να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τον κανονισμό ESEF, οι εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν ένα από τα παρακάτω αρχεία. Η υποχρέωση υποβολής εξαρτάται από το αν έχουν ενοποιημένα ή μη ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία:

 1. Για τις εισηγμένες εταιρείες με ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία, η υποχρέωση ορίζει ότι θα πρέπει να υποβάλλουν τις ετησίες οικονομικές καταστάσεις σε ESEF format. ‘Ενα ESEF report (πρόκειται για ένα αρχείο ZIP) περιλαμβάνει ένα XHTML file στο οποίο έχει γίνει tagging με τεχνολογία iXBRL. Το iXBRL-tagged file περιέχει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
 2. Για τις εισηγμένες εταιρείες που παρουσιάζουν μη ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία, η υποχρέωση ορίζει ότι θα πρέπει να υποβάλλουν τις ετησίες οικονομικές καταστάσεις σε XHTML format.

Το XHTML file δεν είναι PDF αρχείο, σύμφωνα με προηγούμενη απαίτηση. Ο μετατροπέας της ParsePort, μετατρέπει το PDF αρχείο σε xHTML (PDF file to xHTML) και λειτουργεί ως xHTML viewer. Αντίστροφες μετατροπές, όπως μετατροπές HTML σε PDF (HTML to PDF), δεν απαιτούνται όταν πρόκειται για xHTML reporting. Η μετατροπή του PDF σας σε xHTML (PDF to xHTML) είναι το μόνο που απαιτείται.

Ο μετατροπέας XBRL της ParsePort, σας επιτρέπει να ανακτήσετε και τους δύο τύπους αρχείων: το αρχείο ESEF (αποτέλεσμα της μεταφόρτωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σε PDF και του ολοκληρωμένου βάση του ESEF taxonomy Excel template) και το αρχείο XHTML (αποτέλεσμα της μετατροπής του PDF σε XHTML, PDF to xHTML) σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Είστε έτοιμοι να δείτε πόσο απλό μπορεί να γίνει το ESEF reporting;

Προγραμματίστε ένα δωρεάν ESEF demo με κάποιο από τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας μας, για να δείτε πόσο απλή μπορεί να γίνει η μετατροπή της οικονομικής έκθεσης σε ESEF format.

Μας εμπιστεύονται εισηγμένες εταιρείες, ελεγκτές και design agencies σε όλη την Ευρώπη

Επιλεγμένοι πελάτες της ParsePort

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μιλήστε με το τμήμα πωλήσεων

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το XBRL software και τις λύσεις της ParsePort, μπορείτε να μιλήσετε με το τμήμα πωλήσεων, όπου εξειδικευμένοι συνεργάτες θα βρουν την καλύτερη λύση για σας.

Σημείωση: Όλες οι φόρμες και τα έντυπά μας είναι στα Αγγλικά

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανοίγοντας ένα ticket στον παρακάτω σύνδεσμο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο +45 53 53 00 10 κατά τις ώρες γραφείου στη Δανία (CET) τις καθημερινές από τις 08:30 έως τις 16:30. Εκτός των ωρών γραφείου, η υποστήριξη είναι διαθέσιμη με ωριαία χρέωση.

Σημείωση: Όλες οι φόρμες και τα έντυπά μας είναι στα Αγγλικά

Σημείωση

Όλες οι φόρμες και τα έντυπά μας είναι στα Αγγλικά

Book a free ESEF demo

Schedule a free demo with one of ParsePort’s ESEF experts at your convinience. We can walk you through our process, answer questions, and help you find the ParsePort ESEF solution that’s right for you.

Choose a region